Back To Top

مقام های کسب شده

 

مقام های کسب شده و تقدیر نامه های آقای فرهاد وزیری زاده

 

حکم قهرمانی

حکم قهرمانی

حکم قهرمانی

 

حکم قهرمانی

 

حکم قهرمانی

 

حکم قهرمانی

 

حکم قهرمانی

 

حکم قهرمانی

 

حکم قهرمانی

 

تقدیرنامه

 

تقدیرنامه

 

تقدیرنامه

 

حکم قهرمانی

 

تقدیرنامه 

 

تقدیرنامه 

 

تقدیرنامه

 

تقدیرنامه 

 

تقدیرنامه 

 

Default Blue Green